TVP Warszawa

Grzegorz Lato na treningu Polish Soccer Skills