Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Fundacja Polish Soccer Skills z siedzibą w Warszawie, przy Alei Księcia J. Poniatowskiego 1 lok. 01.061, 03-917 Warszawa (Stadion Narodowy) zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, 0000428298, REGON 146236821-00025, NIP 7010350314 (dalej: „My”, „ Fundacja Soccer Skills” lub „Fundacja”).

 

Jak się z nami skontaktować?

By umożliwić Ci kontakt z nami wyznaczyliśmy inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

 • adres e-mail: info@soccerskills.pl
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Fundacja Soccer Skills, aleja Księcia J. Poniatowskiego 1 lok. 01.061, 03-917 Warszawa.

 

Skąd mamy Twoje dane?

Przekazałeś je nam podczas zawierania umowy, zakładania profilu, wypełniania formularza zgłoszeniowego lub kontaktowego.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundacja Soccer Skills?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług oraz wykonywania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z systemu Polish Soccer Skills Pro (dalej: „System”);
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem, zapewnienia obsługi Twojego konta oraz rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • dokonania rezerwacji na obozach sportowych;
 • przeprowadzenia szkolenia na licencjonowanego trenera Soccer Skills PRO Coach;
 • wydania licencji trenera Soccer Skills PRO Coach.

 

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Ponadto, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników;
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Soccer Skills oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • prowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności Systemu, poprawy działania usług oraz oszacowania głównych potrzeb użytkowników;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy, w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • prawidłowego prowadzenia treningów i szkoleń piłkarskich w ramach oferowanych produktów;
 • prawidłowego prowadzenia rozwoju sportowego z uwzględnieniem warunków fizycznych i zdrowotnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);

 

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • przesyłania newslettera;
 • prezentowania Twoich osiągnięć;
 • zaprezentowania na stronie internetowej www.soccerskills.pl przynależności do Fundacji lub uzyskania tytułu licencjonowanego trenera Soccer Skills PRO Coach.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych osobowych?

Wymagamy podania przez Ciebie wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne, abyś mógł zawrzeć z nami umowę i ją wykonywać. W tym celu będziesz zobowiązany do podania następujących danych:

 • w celu rezerwacji miejsca na obozie sportowym: imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, obywatelstwo, płeć, adres zamieszkania, wzrost, pozycja na boisku, typ i numer dokumentu tożsamości oraz data jego ważności, w tym dane rodzica/opiekuna prawnego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • w celu wzięcia udziału w szkoleniu na licencjonowanego trenera: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, wzrost, rozmiar stroju, rodzaj uprawnień trenerskich, przynależność klubowa;
 •  w celu zarejestrowania się w Systemie: imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, narodowość, płeć, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, waga, wzrost, pozycja na boisku, rozmiar buta, historia klubów (nazwa, data rozpoczęcia, data zakończenia) rodzaj rozgrywek, kategorie wiekowe, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, jego adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania.

 

Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, jak również świadczyć dla Ciebie usług.

 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Twoje uprawnienia wobec Fundacji w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W związku z czym przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;
  3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa:
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  3. Spółka nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Spółki są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
  1. zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją oraz
  2. przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

 

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, a także po ich zakończeniu, w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Soccer Skills zobowiązania jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom z których korzystamy przy ich przetwarzaniu tj. firmy księgowe, informatyczne, doradcze, kancelarie prawne;
 • podmiotom z naszej grupy;
 • partnerom handlowym;
 • podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa;
 • osobom wykonującym dla nas czynności na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (np. trenerzy);

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.