Polish Soccer Skills

Procedury bezpieczeństwa COVID19

Procedury bezpieczeństwa podczas obozów Polish Soccer Skills mają na celu zapewnienie najwyższych standardów ochrony zdrowia i życia dla zawodników oraz kadry, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu wypoczynku i realizacji programu szkoleniowego. 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurami przed przyjazdem na obóz.

1. Ogólna procedura bezpieczeństwa

 1. W obozach Polish Soccer Skills będą mogły wziąć udział tylko zdrowe dzieci i zdrowa kadra, a w szczególności bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz te, które w okresie ostatnich 10 dni przed rozpoczęciem obozu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Również osoby odprowadzające dziecko i odbierające je z obozu nie powinny wykazywać objawów infekcji, a przekazanie i odbiór dziecka powinny do minimum ograniczyć możliwość kontaktu z innymi dziećmi, 
 2. Rodzice powinni zaopatrzyć dzieci w indywidualne osłony nosa i ust do użytku podczas wypoczynku,
 3. Dojazd na obóz Polish Soccer Skills odbywa się we własnym zakresie – rodzice/opiekunowie prawni przywożą i odbierają dzieci z obozów,
 4. Zakwaterowanie w pokojach będzie odbywało się w miarę możliwości organizacyjnych zgodnie z życzeniami rodziców, jednak przy zachowaniu zasady – nie więcej niż 4 osoby w pokoju, przy powierzchni 4m2 na 1 osobę,
 5. W ośrodkach będzie wydzielona strefa jedynie dla uczestników obozów i kadry Polish Soccer Skills,
 6. W ośrodkach będą przygotowane pokoje przeznaczone dla dzieci chorych tzw. izolatki,
 7. Powierzchnie dotykowe jak i inne będą na bieżąco dezynfekowane również pomiędzy turnusami będą kompleksowo dezynfekowane,
 8. Liczebność grup wychowawczych – do 10 roku życia w grupie wychowawczej będzie maksymalnie 15 osób na 1 wychowawcę, powyżej 10 roku roku życia w grupie wychowawczej będzie maksymalnie 20 osób na 1 wychowawcę,
 9. Grupy treningowe przy treningu techniki piłkarskiej ograniczają się do 4 osób na 1 trenera,
 10. Wszystkie zajęcia w miarę możliwości i warunków pogodowych będą odbywały się na świeżym powietrzu, jeżeli zajęcia będą odbywały się w pomieszczeniach, będzie zachowany zalecany dystans społeczny,
 11. Organizator zapewni środki do dezynfekcji,
 12. Organizator wyposaży Kadrę w środki ochrony osobistej,
 13. Podczas obozów Polish Soccer Skills nie są organizowane żadne wyjścia do miejsc publicznych w celu zwiedzania,
 14. Poza kadrą i obsługa ośrodka, podczas obozów Polish Soccer Skills przebywanie osób trzecich w ośrodku będzie ograniczone do niezbędnego minimum (w tym rodziców/opiekunów prawnych).

2. Procedura rejestracji dziecka na obozie

 1. Zarówno dzieci, jak i rodzice/opiekunowie prawni oraz kadra będzie miała mierzoną temperaturę przed wejściem do miejsca rejestracji. Osoba z temperaturą powyżej 37,5 nie będzie mogła uczestniczyć w obozie i zostanie odesłana do domu.
 2. Przy rejestracji rodzice/opiekunowie prawni będą zobowiązani przedłożyć oświadczenie o tym, że zarówno dziecko jak i rodzice/opiekunowie prawni nie wykazują objawów chorobowych oraz że w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 3. Po zarejestrowaniu dziecka na obozie, rodzic powinien opuścić ośrodek, a dziecko w asyście kadry Polish Soccer Skills zostanie przeprowadzone do pokoju
 4. W miejscu rejestracji znajdować się będą płyny dezynfekujące – każda osoba przed wejściem do miejsca rejestracji będzie zobowiązana zdezynfekować ręce

3. Procedura podczas treningów i zajęć

 1. W miarę możliwości i sprzyjających warunków pogodowych większość zajęć będzie odbywała się na świeżym powietrzu
 2. Zajęcia będą odbywały się w poszanowaniu przepisów epidemicznych określających maksymalną liczbę uczestników treningu
 3. W przypadku zajęć w hali sportowej lub w sali konferencyjnej powierzchnie dotykowe będą dezynfekowane przed i po każdych zajęciach
 4. Cały sprzęt piłkarski będzie dezynfekowany po każdym treningu
 5. Zawodnicy będą pili wodę wyłącznie z własnych, podpisanych bidonów
 6. W miarę możliwości podczas treningów będzie zachowywany dystans pomiędzy zawodnikami

4. Procedura higieny i dystansu społecznego

 1. Zarówno zawodnicy jak i kadra ma obowiązek mycia rąk mydłem i dezynfekcji płynem  – przed wyjściem z pokoju, po powrocie do pokoju, przed i po treningu, przed i po posiłku, przed i po skorzystaniu z toalety
 2. Podczas przemieszczania się po ośrodku należy zachować dystans w kontakcie z osobami trzecimi (ok. 2 m)
 3. Należy unikać bliskiego kontaktu np. nie rekomendowane jest powitanie poprzez uścisk dłoni
 4. Zarówno zawodnicy jak i kadra codziennie będą mieć mierzoną temperaturę i przeprowadzany wywiad na temat samopoczucia
 5. Termometr podlega dezynfekcji po każdym pomiarze temperatury kolejnej grupy

5. Procedura organizacji posiłków

 1. Obowiązek umycia i dezynfekcji rąk przed wejściem na stołówkę.
 2. Rotacyjność w czasie posiłków. Zawodnicy i kadra podzieleni na odpowiednie liczbowo grupy, w których spożywać będą posiłki.
 3. Dezynfekcja stołów, krzeseł i innych powierzchni dotykowych po każdej grupie opuszczającej stołówkę. 
 4. Zachowanie dystansu przez zawodników i kadrę podczas posiłków.

6. Procedura odwiedzin rodziców

 1. Rodzice, poza niezbędnymi i uzgodnionymi z kierownikiem sytuacjami, mają zakaz przebywania w ośrodku podczas obozu 
 2. Wszelkie ewentualne pilne wizyty rodzica w ośrodku muszą uprzednio zostać uzgodnione z kierownikiem obozu
 3. W czasie epidemicznym nie ma możliwości obserwacji treningu dzieci na obozie przez osoby trzecie, w tym przez rodziców/opiekunów prawnych

7. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
Wobec osoby, u której ujawniono objawy choroby: gorączka powyżej 37,5 stopni, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśniowe należy zastosować następujące działania: 

 1. odizolować uczestnika mającego objawy zakażenia Covid-19 od reszty obozu
 2. zapewnić minimum 2 metry odległości od innych osób
 3. natychmiast poinformować jego rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka z obozu
 4. W sytuacji, w której wystąpiły objawy podejrzenia zakażenia u dziecka, Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek odebrać dziecko z obozu w ciągu 12 godzin od zgłoszenia.
 5. niezwłocznie powiadomić stację epidemiczno-sanitarną i postępować zgodnie z uzyskanymi zaleceniami
 6. przekazać choremu maseczki i inne środki ochrony w celu ograniczenia aerolizacji patogenów podczas kaszlu, kichania, rozmowy 
 7. otoczyć opieką chorego, przy czym osoba sprawująca opiekę zostanie wyposażona w środki ochrony
 8. izolatkę zdezynfekować po wyjeździe chorego.
  W przypadku podejrzenia zachorowania u członka kadry zastosowanie mają powyższe punkty z wyłączeniem punktu 3 i 4..

 

Link do oficjalnego komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku

Instrukcje: