Regulamin Obozów Polish Soccer Skills (PSS)

1. Organizatorem obozów PSS jest Fundacja Soccer Skills  z siedzibą w Warszawie na PGE Narodowym, przy al. Poniatowskiego 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000428298, REGON 146236821-00025, NIP 7010350314
2. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, iż nie będzie mógł korzystać z usług „Fundacji Polish Soccer Skills o ile łącznie nie przyjmie warunków Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
3. W obozach PSS mogą uczestniczyć dzieci w wielu 7-19 lat („Uczestnik”).
4. Zgłoszenia Uczestnika na obóz może dokonać Rodzic lub jego Opiekun prawny.
5. Aktualna oferta cenowa obozów PSS dostępna jest na stronie www.soccerskills.pl
6. Warunki rezerwacji obozu:
a. Wpłata zaliczki w wysokości 500 zł (pięćset złotych) za jeden obóz, następuje w ciągu 7 (siedmiu) dni od wysłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.soccerskills.pl.
b. Wpłata pozostałej kwoty następuje najpóźniej na 4 tygodnie przed datą rozpoczęcia obozu.
c. Wpłaty dokonywane są na konto bankowe Organizatora wskazane w potwierdzeniu rezerwacji wysłanej na adres email znajdujący się w zgłoszeniu.
d. W przypadku rezerwacji obozu na cztery tygodnie przed obozem lub później wpłata całej kwoty powinna być dokonana niezwłocznie, tj. maksymalnie w ciągu trzech dni od otrzymania przez Uczestnika i/lub rodzica/opiekuna prawnego potwierdzenia rezerwacji.
e. Brak wpłaty w określonych powyżej terminach - z przyczyn leżących po stronie Uczestnika i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego bądź bez podania uzasadnionego powodu - powoduje wycofanie zgłoszenia Uczestnika bez prawa do zwrotu wpłaconej zaliczki.
f. W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału Uczestnika w obozie - Rodzice/Opiekunowie prawni powinni przekazać informacje o rezygnacji z uczestnictwa w obozie emailem na adres email info@soccerskills.pl . W powyższej sytuacji Organizator dokona zwrotu uiszczonych już wpłat z zastrzeżeniem:
f1) rezygnacja od momentu wpłaty zaliczki do 15 dni przed datą rozpoczęcia obozu – zwrot za potraceniem zaliczki w wysokości 500 zł/obóz
f2) rezygnacja na mniej niż 14 dni od daty rozpoczęcia obozu – zwrot za potraceniem 70% ceny obozu
f3) 
rezygnacja w trakcie obozu - bezzwrotna
g. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacja warunków rezerwacji.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z powodów niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania obozu Organizator zwraca Rodzicom/Opiekunom prawnym 100% dokonanych wpłat.
8. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych świadczeń przez Uczestnika np. w przypadku spóźnienia się na obóz, skrócenia pobytu, rezygnacji z wybranych zajęć przewidzianych przez program, rezygnacji z posiłków lub atrakcji przewidzianych na obozie.
9. Organizator zapewnia Uczestnikom zakwaterowanie w pokojach z łazienkami oraz całodzienne wyżywienie.
10. Organizator zapewnia Uczestnikom napoje na trening.
11. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania obozu.
12. Organizator podczas obozów zapewnia profesjonalną kadrę trenerska z uprawnieniami przeszkolona według systemu Soccer Skills.
13. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę wychowawców i kierownika obozu z wymaganymi przez polskie prawo uprawnieniami.
14. Organizator zapewnia profesjonalna kadrę psychologów sportowych akredytowanych przez Polski Komitet Olimpijski.
15. Organizator zapewnia, że obóz zgodnie z wymogami formalnymi podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty.
16. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników od czasu przyjazdu na obóz i zgłoszenia się do kadry wychowawczej – do czasu odbioru Uczestników przez Rodziców/Opiekunów prawnych w miejscu zakwaterowania Uczestników obozu.
17. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu obozu wynikłe z przyczyn niezależnych: warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji.
18. Organizator odpowiada za rzetelna realizacje programu obozu. Ramowy program obozu jest wysłany do rodziców/opiekunów prawnych na wskazany w zgłoszeniu adres email najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem obozu.
19. Organizator nie odpowiada materialnie za pieniądze, przedmioty wartościowe, sprzęt RTV Uczestnika oraz rzeczy osobiste Uczestnika.
20. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialna za szkody i straty wyrządzone z winy Uczestnika.
21. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika pokrywają wszelkie dodatkowe koszty wynikające z opóźnionego odbioru Uczestnika z obozu.
22. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika pokrywają wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wcześniejszego przyjazdu dziecka na obóz.
23. Organizator zawiera ubezpieczenie dla Uczestników obozu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę ubezpieczenia 10.000 PLN.
24. Rodzice/Opiekunowie prawni mogą zapoznać się przed wyjazdem ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia w siedzibie Organizatora. Aktualne zasady ubezpieczenia uczestników są do wglądu najwcześniej tydzień przed planowanym terminem obozu.
25.  W przypadku ciąży poczętej w czasie trwania obozu, organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej.
26. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo i kompletnie wypełnioną Kartę Uczestnika Obozu oraz podpisany niniejszy regulamin najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu. Karta Obozu, Regulamin 
oraz Informacje Organizacyjne wraz z niezbędnikiem obozowicza wysyłane są drogą mailową na 4 tygodnie przed wybranym obozem. 
27. Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego z prawda podania wszystkich ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia w Karcie Uczestnika Obozu.
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji podanej w Karcie Zgłoszenia Uczestnika
29. Rodzic/Opiekun prawny przywozi i odbiera Uczestnika obozu. Organizator nie zwraca kosztów transportu.
30. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika ma obowiązek odebrać dziecko z obozu w ustalonym terminie. W innym wypadku kierownik obozu postępuje według prawa obowiązującego w Polsce.
31. Rodzic/Opiekun prawny dziecka odbierający Uczestnika obozu z placówki ma obowiązek okazania dowodu tożsamości, jeśli kierownik obozu lub wychowawca dziecka sobie tego zażyczą.
32. W przypadku dowozu lub odbioru Uczestnika przez inna osobę niż Rodzic/Opiekun prawny, wymagane jest upoważnienie wystawione i podpisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego.
33. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w czasie obozu aktualnej legitymacji szkolnej.
34. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania zaświadczenia od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do trenowania piłki nożnej przez Uczestnika lub kopie aktualnej karty zdrowia sportowca – kopia dokumentów musi być złożona pierwszego dnia obozu u kierownika obozu.
35. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste (według listy pomocniczej przekazanej przez Organizatora w odrębnym emailu).
36. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora i tym samym uczestniczy we wszystkich zajęciach programowych.
37. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie obozu do podporządkowania się wszelkim wskazówkom i zaleceniom przedstawicieli Organizatora - kierownikowi, wychowawcy, trenerom, psychologom.
38. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji życia i bezpieczeństwa na obozie.
39. Uczestnik obozu jest zobowiązany do utrzymania porządku w szczególności w pokoju i na stołówce.
40. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.
41. Uczestnik nie może samodzielnie, bez zgody i wiedzy wychowawcy i kierownika obozu opuszczać miejsca obozu (hotelu, hali sportowej, boiska).
42. Wszelki sprzęt elektroniczny użytkowany przez Uczestników (telefony, PSP, itp.) przechowywany jest u Wychowawców. Sprzęt oddawany jest Uczestnikom na czas wolny w godzinach wyznaczonych przez kierownika obozu. W nagłych przypadkach kontakt z Uczestnikiem jest możliwy przez Kierownika obozu lub Wychowawcę.
43. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika przepisów i regulaminów obowiązujących na obozie, Organizator może zdecydować o usunięciu uczestnika z obozu. Wszelkie koszty związane z taka sytuacja ponosi Rodzic/Opiekun prawny.
44. Na obozach PSS obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. Nieprzestrzeganie ww. zasady spowoduje natychmiastowe usuniecie Uczestnika z obozu i odesłanie do domu na koszt Rodziców/Opiekunów prawnych.
45. W przypadku niemoralnego w opinii kierownika obozu zachowania Uczestnika, Uczestnik może zostać usunięty z obozu na koszt Rodzica/Opiekuna prawnego.
46. Organizator na czas treningów przekazuje Uczestnikom sprzęt sportowy (koszulkę, spodenki, koszulkę polo, kurtkę przeciwdeszczowa, getry, czapkę i torbę).
47. Rodzic/Opiekun prawny odpowiada materialnie za sprzęt sportowy powierzony Uczestnikowi do treningów. Zniszczenie lub zgubienie powierzonego sprzętu przez Uczestnika obozu wiąże się z pokryciem kosztów strat wg cen rynkowych lub z odkupieniem nowego identycznego sprzętu.

48.Rodzic/Opiekun może odwiedzić dziecko w trakcie wypoczynku w wyjątkowych przypadkach za zgodą kierownika po uprzednim ustaleniu miejsca i godziny spotkania.

Ochrona danych osobowych i prawa do wizerunku:

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych jest Fundacja Polish Soccer Skills z siedziba w Warszawie na Stadionie Narodowym przy al. Ks. J. Poniatowskiego 1 lokal 01.061. Pełnoletniemu Uczestnikowi oraz Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wglądu do treści podanych przez nich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania lub usuwania. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały omówione w Polityce Prywatności zawartej na stronie www.soccerskills.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku Uczestnika obozu do celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronach internetowych, w prasie, w telewizji) pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku z obozem, w którym uczestniczył Uczestnik.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o Uczestniku oraz jego osiągnięciach piłkarskich zdobytych w związku z działalnością prowadzona przez Organizatora także po zakończeniu obozu. Informacja taka może być zamieszczona w Internecie, w artykułach prasowych lub materiałach promujących obozy i/lub działalność prowadzana przez Organizatora.
4. Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób określony w pkt. 2 i 3 poprzez dobrowolne podpisanie odrębnej zgody.
5. Cofnięcie zgody, o której mowa w pkt. 4 może nastąpić w każdym czasie poprzez podpisanie stosownego oświadczenia i przesłanie tego oświadczenia na adres Organizatora. Cofnięcie zgody obowiązuje od daty otrzymania oświadczenia przez Organizatora.

Zmiany Regulaminu oraz Polityki Prywatności:

1. Niniejszy Regulamin oraz Polityka Prywatności wchodzą w życie z chwila opublikowania na stronie www.soccerskills.pl.
2. Fundacja Polish Soccer Skills może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Po wprowadzeniu takich zmian, Fundacja Polish Soccer Skills  udostępni nowa wersje Regulaminu i/lub Polityki Prywatności pod adresem: www.soccerskills.pl.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu i/lub Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie: www.soccerskills.pl.
4. Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny uznaje i przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez Uczestnika i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego z usług lub serwisów po dacie zmiany niniejszego Regulamin i/lub Polityki Prywatności jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na Regulamin oraz Politykę Prywatności w nowym brzmieniu.

Postanowienia końcowe:

1. Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Fundację Polish Soccer Skills powiadomień, w tym powiadomień dotyczących zmian niniejszego Regulaminu i/lub Polityki Prywatności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ogłoszeń zamieszczanych w ramach usług oraz serwisów Fundacja Polish Soccer Skills.
2. W wypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu i/lub Polityki Prywatności okazało się nieważne, postanowienie takie zostanie usunięte i pozostanie bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu i/lub Polityki Prywatności. Pozostałe postanowienia Regulaminu i/lub Polityki Prywatności będą nadal ważne i wiążące dla Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego.
3. Niniejszy Regulamin, Polityka Prywatności oraz stosunek prawny pomiędzy Uczestnikiem, jego rodzicem/opiekunem prawnym a Fundacją Polish Soccer Skills wynikający z Regulaminu i/lub Polityki Prywatności podlega zawsze prawu polskiemu.
4. Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na poddanie wszelkich sporów pomiędzy nimi a Fundacją Polish Soccer Skills wyłącznej jurysdykcji sadów polskich.
5. Wersja polska Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest wersją wiążącą. Inne wersje językowe (jeśli powstaną) będą stanowić wyłącznie tłumaczenie Regulaminu i Polityki Prywatności i będą miały charakter pomocniczy. W razie rozbieżności pomiędzy polską wersja językową Regulaminu i/lub Polityki Prywatności a jego tłumaczeniem, Regulamin i/lub Polityka Prywatności w języku polskim będzie mieć charakter rozstrzygający.
6. Fundacja Polish Soccer Skills nie udziela porad prawnych dotyczących treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Jeżeli Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny nie zrozumiał treści jakiegokolwiek z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności, zobowiązany jest we własnym zakresie do zasięgnięcia porady prawnej u profesjonalnego pełnomocnika lub prawnika zanim dokona akceptacji wszystkich lub którychkolwiek ze wskazanych dokumentów.
7. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest równoznaczna dla Fundacja Polish Soccer Skills z przeczytaniem tych dokumentów, zrozumieniem ich treści, znajomością skutków prawnych z nich wynikających, a także z zobowiązaniem się Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego do przestrzegania zawartych tam zobowiązań.

Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie, które przyjmuje do wiadomości, rozumiem i akceptuję.

Imie i nazwisko Uczestnika ………………………………………………………………………………

Imie i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego …………………………………………………………

Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego ……………………………………………………………