Regulamin Krajowych Obozów Polish Soccer Skills (PSS)

 

 1. Kotwica Organizatorem obozów PSS jest „Fundacja Polish Soccer Skills” z siedzibą w Warszawie przy al. Księcia J. Poniatowskiego L01.061, 03-901 Warszawa (Stadion PGE Narodowy), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000428298, NIP: 7010350314, REGON: 146236821-0025, zwanym dalej „Soccer Skills” lub „Organizator”.
 2. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wyrażenie przez Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik oraz jego Rodzic/Opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, iż nie będzie mógł korzystać z usług Soccer Skills o ile nie wyrazi zgody na warunki Regulaminu.
 3. W obozach PSS mogą uczestniczyć dzieci w wieku 5-19 lat („Uczestnik”).
 4. Zgłoszenia Uczestnika na obóz może dokonać Rodzic lub jego Opiekun prawny.
 5. Aktualna oferta cenowa obozów PSS dostępna jest na stronie www.soccerskills.pl
 6. Warunki rezerwacji obozu:
  1. wpłata zadatku w wysokości 600 zł (sześćset złotych) za jeden obóz, a w przypadku opcji dodatkowej "bezpieczna rezygnacja i zmiana" 700 zł (siedemset złotych) następuje w ciągu 7 (siedmiu) dni od wysłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.soccerskills.pl,
  2. wpłaty dokonywane są na konto bankowe Organizatora, wskazane w potwierdzeniu rezerwacji wysłanej na adres e-mail znajdujący się w zgłoszeniu,
  3. wpłata pozostałej kwoty tj. ceny obozu PSS zgodnej z cennikiem dostępnym na stronie www.soccerskills.pl, następuje najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia obozu,
  4. w przypadku rezerwacji obozu na któcej niż 30 dni przed jego rozpoczęciem wpłata całej kwoty obozu powinna być dokonana niezwłocznie, tj. maksymalnie w ciągu 3 dni od otrzymania przez Uczestnika i/lub rodzica/opiekuna prawnego potwierdzenia rezerwacji,
  5. brak wpłaty pozostałej kwoty (ceny w terminach określonych pkt c lub d) - powoduje wycofanie zgłoszenia Uczestnika bez prawa do zwrotu wpłaconego zadatku.
  6. w przypadkach losowych niezależnych od Uczestnika (np. choroby, kontuzji, wypadku), wykluczających możliwość wzięcia udziału Uczestnika w obozie - Rodzice/Opiekunowie prawni powinni przekazać informacje o rezygnacji z uczestnictwa w obozie na adres email info@soccerskills.pl. W powyższej sytuacji :
   1. jeżeli rezygnacja zostanie przesłana najpóźniej na 15 dni przed datą rozpoczęcia obozu – Organizator zatrzyma zadatek, pozostałą część ceny zwróci Rodzicom/Opiekunom prawnym;
   2. jeżeli rezygnacja zostanie przesłana na mniej niż 15 dni przed datą rozpoczęcia obozu – Organizator zatrzyma całą kwotę uiszczoną przez Rodzica/Opiekuna prawnego.
  7. wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z powodów zależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zwraca Rodzicom/Opiekunom prawnym 100% dokonanych wpłat.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z powodów niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zwraca Rodzicom/Opiekunom prawnym dokonane wpłaty z potrąceniem zadatku oraz kosztów poniesionych przez Organizatora przewyższających kwotę zadatku a związanych z rezerwacją obiektów sportowych, środków transportu, biletów lotniczych itp.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub lokalizacji obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z powodów niezależnych od Organizatora. W tym wypadku, jeżeli wiązać się to będzie z dodatkowymi kosztami po stronie Organizatora, Organizator wezwie Rodziców/Opiekunów prawnych do dokonania dodatkowej wpłaty. Brak dodatkowej wpłaty w wyznaczonym przez Organizatora terminie oznacza rezygnację Rodziców/Opiekunów prawnych z obozu objętego zmianą. W tym wypadku Organizator zwraca Rodzicom/Opiekunom prawnym dokonane wpłaty z potrąceniem zadatku oraz kosztów poniesionych przez Organizatora przewyższających kwotę zadatku a związanych z rezerwacją obiektów sportowych, środków transportu, biletów lotniczych itp.
 10. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych świadczeń przez Uczestnika np. w przypadku spóźnienia się na obóz, skrócenia pobytu, rezygnacji z wybranych zajęć przewidzianych przez program, rezygnacji z posiłków lub atrakcji przewidzianych na obozie.
 11. Organizator, w przypadku obozów wyjazdowych, zapewnia Uczestnikom zakwaterowanie w pokojach z łazienkami oraz całodzienne wyżywienie.
 12. Organizator zapewnia Uczestnikom napoje na trening.
 13. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania obozu.
 14. Organizator podczas obozów zapewnia profesjonalną kadrę trenerską z uprawnieniami, przeszkoloną według systemu Soccer Skills.
 15. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę wychowawców i kierownika obozu z wymaganymi przez polskie prawo uprawnieniami.
 16. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę psychologów sportowych akredytowanych przez Polski Komitet Olimpijski.
 17. Organizator zapewnia, że obóz zgodnie z wymogami formalnymi podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty.
 18. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników od czasu przyjazdu na obóz i zgłoszenia się do kadry wychowawczej – do czasu odbioru Uczestników przez Rodziców/Opiekunów prawnych w miejscu wyznaczonym.
 19. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu obozu wynikłe z przyczyn niezależnych, takich jak: warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji.
 20. Organizator odpowiada za rzetelną realizacje programu obozu. Ramowy program obozu jest wysłany do Rodziców/Opiekunów prawnych na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem obozu.
 21. Organizator nie odpowiada materialnie rzeczy wartościowe (np. pieniądze, biżuteria czy elektronika) Uczestnika oraz rzeczy osobiste Uczestnika.
 22. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z winy Uczestnika.
 23. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika pokrywają wszelkie dodatkowe koszty wynikające z opóźnionego odbioru Uczestnika z obozu.
 24. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika pokrywają wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wcześniejszego przyjazdu dziecka na obóz.
 25. Organizator zawiera ubezpieczenie dla Uczestników obozu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę ubezpieczenia 5.000 PLN.
 26. Rodzice/Opiekunowie prawni mogą zapoznać się przed wyjazdem ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia w siedzibie Organizatora. Aktualne zasady ubezpieczenia uczestników są do wglądu najwcześniej tydzień przed planowanym terminem obozu.
 27. W przypadku ciąży poczętej w czasie trwania obozu, organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej.
 28. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo i kompletnie wypełnioną Kartę Uczestnika Obozu oraz podpisany niniejszy regulamin w dniu rozpoczęcia obozu.
 29. Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego z prawdą podania wszystkich ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia w Karcie Uczestnika Obozu.
 30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji podanej w Karcie Zgłoszenia Uczestnika
 31. Rodzic/Opiekun prawny przywozi i odbiera Uczestnika obozu. Organizator nie zwraca kosztów transportu.
 32. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika ma obowiązek odebrać dziecko z obozu w ustalonym terminie. W innym wypadku kierownik obozu postępuje według prawa obowiązującego w Polsce.
 33. Rodzic/Opiekun prawny dziecka odbierający Uczestnika obozu z placówki ma obowiązek okazania dowodu tożsamości, jeśli kierownik obozu lub wychowawca dziecka sobie tego zażyczą.
 34. W przypadku dowozu lub odbioru Uczestnika przez inną osobę niż Rodzic/Opiekun prawny, wymagane jest upoważnienie wystawione i podpisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego.
 35. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w czasie obozu aktualnej legitymacji szkolnej.
 36. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania zaświadczenia od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do trenowania piłki nożnej przez Uczestnika lub kopie aktualnej karty zdrowia sportowca – kopia dokumentów musi być złożona pierwszego dnia obozu u kierownika obozu.
 37. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste (według listy pomocniczej przekazanej przez Organizatora w odrębnym e-mailu).
 38. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora i tym samym uczestniczy we wszystkich zajęciach programowych.
 39. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie obozu do podporządkowania się wszelkim wskazówkom i zaleceniom przedstawicieli Organizatora - kierownikowi, wychowawcy, trenerom, psychologom.
 40. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji życia i bezpieczeństwa na obozie.
 41. Uczestnik obozu jest zobowiązany do utrzymania porządku w szczególności w pokoju i na stołówce.
 42. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.
 43. Uczestnik nie może samodzielnie, bez zgody i wiedzy wychowawcy i kierownika obozu opuszczać miejsca obozu (hotelu, hali sportowej, boiska).
 44. Wszelki sprzęt elektroniczny użytkowany przez Uczestników (telefony, PSP, itp.) przechowywany jest u Wychowawców. Sprzęt oddawany jest Uczestnikom na czas wolny w godzinach wyznaczonych przez kierownika obozu. W nagłych przypadkach kontakt z Uczestnikiem jest możliwy przez Kierownika obozu lub Wychowawcę.
 45. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika przepisów i regulaminów obowiązujących na obozie, Organizator może zdecydować o usunięciu uczestnika z obozu. Wszelkie koszty związane z taką sytuacją ponosi Rodzic/Opiekun prawny.
 46. Na obozach PSS obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. Nieprzestrzeganie ww. zasady spowoduje natychmiastowe usunięcie Uczestnika z obozu i odesłanie do domu na koszt Rodziców/Opiekunów prawnych.
 47. W przypadku niemoralnego w opinii kierownika obozu zachowania Uczestnika, Uczestnik może zostać usunięty z obozu na koszt Rodzica/Opiekuna prawnego.
 48. Organizator na czas treningów przekazuje Uczestnikom sprzęt sportowy (koszulkę polo, kurtkę przeciwdeszczową, getry i czapkę).
 49. Rodzic/Opiekun prawny odpowiada materialnie za sprzęt sportowy powierzony Uczestnikowi do treningów. Zniszczenie lub zgubienie powierzonego sprzętu przez Uczestnika obozu wiąże się z pokryciem kosztów strat wg cen rynkowych lub z odkupieniem nowego identycznego sprzętu.
 50. Rodzic/Opiekun może odwiedzić dziecko w trakcie wypoczynku w wyjątkowych przypadkach za zgodą kierownika po uprzednim ustaleniu miejsca i godziny spotkania.
 51. Reklamacje mogą być składane drogą mailową na adres info@soccerskills.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Fundacja Polish Soccer Skills z siedzibą w Warszawie, przy Alei Księcia J. Poniatowskiego 1 lok. 01.061, 03-917 Warszawa (Stadion PGE Narodowy) zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000428298, NIP: 7010350314, REGON: 146236821-0025, zwany dalej „Administratorem” lub „Soccer Skills”.
 2. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do treści podanych przez nich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania lub usuwania. W tym celu można się kontaktować pisząc na adres e-mail iod@soccerskills.pl lub Fundacja Polish Soccer Skills , al. Księcia J. Poniatowskiego 1 lok. 01.061, 03-917 Warszawa.
 3. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych została omówiona w „Informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych”, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu. Ponadto można się z nią zapoznać na stronie www.soccerskills.pl.
 4. Ponadto w niektórych przypadkach do przetwarzania danych osobowych Uczestników i/lub Rodziców/Opiekunów prawnych, Administrator potrzebuje zgody. Zgoda ta jest dobrowolna i nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji.
 5. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym czasie poprzez podpisanie stosownego oświadczenia i przesłanie tego oświadczenia na adresy wskazane w pkt 1 niniejszego działu.. Cofnięcie zgody obowiązuje od daty otrzymania oświadczenia przez Administratora.
 6. Administrator wskazuje, że przetwarzanie wizerunku Uczestnika jest nieodpłatne, na co Uczestnik i/lub Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2020 roku.
 2. Soccer Skills może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Po wprowadzeniu takich zmian, Soccer Skills udostępni nową wersje Regulaminu pod adresem: www.soccerskills.pl.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia.
 4. W wypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne, postanowienie takie zostanie zmienione lub usunięte i pozostanie bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu. Pozostałe postanowienia Regulaminu będą nadal ważne i wiążące dla Uczestnika oraz jego Rodzica/Opiekuna prawnego.
 5. Regulamin oraz stosunek prawny pomiędzy Uczestnikiem, jego Rodzicem/Opiekunem prawnym a Soccer Skills wynikający z Regulaminu podlega prawu polskiemu.
 6. Uczestnik oraz jego Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na poddanie wszelkich sporów pomiędzy nimi a Soccer Skills wyłącznej jurysdykcji sądów polskich, właściwego dla siedziby Soccer Skills.
 7. Wersja polska Regulaminu jest wersją wiążącą. Inne wersje językowe (jeśli powstaną) będą stanowić wyłącznie tłumaczenie Regulaminu i będą miały charakter pomocniczy. W razie rozbieżności pomiędzy polską wersją językową Regulaminu a jego tłumaczeniem, Regulamin w języku polskim będzie mieć charakter rozstrzygający.
 8. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna dla Soccer Skills. z przeczytaniem tych dokumentów, zrozumieniem ich treści, znajomością skutków prawnych z nich wynikających, a także z zobowiązaniem się Uczestnika oraz jego Rodzica/Opiekuna prawnego do przestrzegania zawartych tam zobowiązań.

Fundacja Polish Soccer Skills wskazuje, że jest wpisana do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, w związku z tym wszelkie prawa uczestników obozu wynikają z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z 24 listopada 2017 roku.

 

Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie, które przyjmuje do wiadomości, rozumiem i akceptuję.

 

Imię i nazwisko Uczestnika ……………………………………………………………………………………..

 

 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego …………………………………………………………

 

 

Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego ……………………………………………………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku Uczestnika przez Fundację Polish Soccer Skills z siedzibą w Warszawie w celach marketingowych (tj. umieszczanie wizerunku Uczestnika w katalogach, folderach, w prasie, telewizji, na stronie internetowej www.soccerskills.pl,).*

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imienia i nazwiska, wieku, osiągnięć piłkarskich zdobytych w ramach obozów, przynależności klubowej Uczestnika) przez Fundację Polish Soccer Skills z siedzibą w Warszawie w celach marketingowych (tj. umieszczanie wizerunku Uczestnika w katalogach, folderach, w prasie, telewizji, na stronie internetowej www.soccerskills.pl,) oraz prezentowaniu osiągnięć Uczestnika.*

Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie Uczestnikowi i/lub Rodzicom/Opiekunom prawnym przez Fundację Polish Soccer Skills z siedzibą w Warszawie powiadomień dotyczących zmian niniejszego Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.*

Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie Uczestnikowi i/lub Rodzicom/Opiekunom prawnym przez Fundację Polish Soccer Skills z siedzibą w Warszawie ogłoszeń zamieszczanych w ramach usług oraz serwisów Soccer Skills za pośrednictwem poczty elektronicznej.*

 

*wyrażenie zgody jest nieobowiązkowe i dobrowolne.

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? „Fundacja Polish Soccer Skills” z siedzibą w Warszawie przy al. Księcia J. Poniatowskiego L01.061, 03-901 Warszawa (Stadion PGE Narodowy), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000428298, NIP: 7010350314, REGON: 146236821-0025 (dalej: „My” lub „Soccer Skills”).

 

Jak się z nami skontaktować?

W temacie danych osobowych prosimy o kontakt:

 • adres e-mail: iod@soccerskills.pl
 • adres pocztowy: Polish Soccer Skills, aleja Księcia J. Poniatowskiego 1 lok. 01.061, 03-917 Warszawa.

 

Skąd mamy Twoje dane?

Przekazałeś je nam podczas zawierania umowy, zakładania profilu, wypełniania formularza zgłoszeniowego lub kontaktowego.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Soccer Skills?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług oraz wykonywania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z systemu Polish Soccer Skills Pro (dalej: „System”);
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem, zapewnienia obsługi Twojego konta oraz rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • dokonania rezerwacji na obozach sportowych;
 • przeprowadzenia szkolenia na licencjonowanego trenera Soccer Skills PRO Coach;
 • wydania licencji trenera Soccer Skills PRO Coach.

 

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Ponadto, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Soccer Skills, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników;
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Soccer Skills oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • prowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności Systemu, poprawy działania usług oraz oszacowania głównych potrzeb użytkowników;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy, w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • prawidłowego prowadzenia treningów i szkoleń piłkarskich w ramach oferowanych produktów;
 • prawidłowego prowadzenia rozwoju sportowego z uwzględnieniem warunków fizycznych i zdrowotnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);

 

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • przesyłania newslettera;
 • prezentowania Twoich osiągnięć;
 • zaprezentowania na stronie internetowej www.soccerskills.pl przynależności do Soccer Skills lub uzyskania tytułu licencjonowanego trenera Soccer Skills PRO Coach.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych osobowych?

Wymagamy podania przez Ciebie wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne, abyś mógł zawrzeć z nami umowę i ją wykonywać. W tym celu będziesz zobowiązany do podania następujących danych: 

 • w celu rezerwacji miejsca na obozie sportowym: imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, obywatelstwo, płeć, adres zamieszkania, wzrost, pozycja na boisku, typ i numer dokumentu tożsamości oraz data jego ważności, w tym dane rodzica/opiekuna prawnego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • w celu wzięcia udziału w szkoleniu na licencjonowanego trenera: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, wzrost, rozmiar stroju, rodzaj uprawnień trenerskich, przynależność klubowa;
 •  w celu zarejestrowania się w Systemie: imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, narodowość, płeć, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, waga, wzrost, pozycja na boisku, rozmiar buta, historia klubów (nazwa, data rozpoczęcia, data zakończenia) rodzaj rozgrywek, kategorie wiekowe, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, jego adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania.

 

Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, jak również świadczyć dla Ciebie usług.

 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Twoje uprawnienia wobec Soccer Skills w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W związku z czym przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;
  3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa:
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  3. Spółka nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Spółki są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
  1. zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją oraz
  2. przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

 

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, a także po ich zakończeniu, w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Soccer Skills zobowiązania jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom z których korzystamy przy ich przetwarzaniu tj. firmy księgowe, informatyczne, doradcze, kancelarie prawne;
 • podmiotom z naszej grupy;
 • partnerom handlowym; 
 • podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa;
 • osobom wykonującym dla nas czynności na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (np. trenerzy);

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

……………………….…………..……..………………….

(Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego, data i miejscowość)

 

 

 

ZGODA NA LECZENIE ORAZ PODAWANIE LEKÓW

 

 

Wyrażam zgodę na podanie mojemu dziecku …………………………………………………………………. leków podczas mojej nieobecności. 

 

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne i operacyjne oraz wyrażam zgodę na udzielanie kadrze obozu wszelkich informacji o stanie zdrowia dziecka. Stwierdzam, że podałem/am wszystkie znane nam informacje o stanie zdrowia dziecka, które mogą pomóc organizatorowi w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu na obozie. 

 

Przejmuję na siebie odpowiedzialność za skutki znanych nam, a niepodanych chorób dziecka. 

 

Jednocześnie informuję o konieczności podawania leków, które dziecko powinno zażywać w trakcie trwania obozu. Wyrażam zgodę, aby wymienione poniżej leki podawane były przez opiekuna/wychowawcę. 

 

Nazwa ……………………………… sposób podania ………….……….……….…… dawka ………………….……….….….……..

Nazwa ……………………………… sposób podania ………….……….……….…… dawka ………………….……….….….……..

Nazwa ……………………………… sposób podania ………….……….……….…… dawka ………………….……….….….……..

Nazwa ……………………………… sposób podania ………….……….……….…… dawka ………………….……….….….……..

Nazwa ……………………………… sposób podania ………….……….……….…… dawka ………………….……….….….……..

 

Informuję , że dziecko uczulone jest na lek/substancję czynną: 

 

 

 

 

 

……………………….…………..……..………………….

Kotwica (Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego, data i miejscowość)